Talousveden laadun valvonta

Vedentuotantoketjun riskienhallinta

Riskinhallinnalla tarkoitetaan vedentuotantoketjulle tehtävää talousveden laatua uhkaavien vaarojen tunnistamista, riskien arviointia sekä riskien hallintakeinojen sekä niiden seurantamenetelmien määrittämistä ja käyttöönottoa. Riskinarviointiin tulee käyttää SFS-EN 15975-2 tai muun kansainvälisen standardin mukaista menetelmää.

Joutsan Vesihuolto Oy:n talousvettä toimittava laitos on laatinut riskinarvioinnin standardin SFS-EN 15975-2 mukaisesti verkkopohjaisella WSP työkalulla. Riskinarvio on toteutettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaisesti ja se käsittää Joutsan kunnan kaikki vedenottamot sekä jakeluverkoston kattaen koko vedentuotantoketjun.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon ympäristöterveyspäällikkö on hyväksynyt riskinarvioinnin 25.6.2020.

Riskinarviointiin liittyvät tiedot on pidettävä ajan tasalla. Riskinarviointi tulee tarkistaa aina, kun se olosuhteiden tai ohjelmaan sisältyvien tietojen muuttumisen takia on aiheellista. Riskinarviointia ja riskienhallinnan toimivuutta arvioidaan jatkossa terveydensuojeluviranomaisen suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä.

Veden kovuus

Pehmeää vettä

Joutsan Vesihuolto Oy:n vesijohtovesi on pehmeää (= < 4,9 °dH tai 0,88 mmol/l). Veden laatu täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousveden laadulle asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Viimeiset vesijohtoverkostosta otettujen näytteiden tutkimustodistukset löytyvät ohesta. Veden laatua tarkkaillaan vuonna 2022 hyväksytyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Veden kovuus eli kalsiumin (kalkki) ja magnesiumin määrä vedessä ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (°dH) tai millimooleina (mmol/l). 1 °dH = 0,18 mmol/l.

Veden kovuusasteikko

°dH        mmol/l

0...2,1    < 0,38   Hyvin pehmeä

2,1...4,9  < 0,88   Pehmeä

4,9...9,8  < 1,77   Keskikova

9,8...21   < 3,8    Kova

yli 21    => 3,8    Hyvin kova

23.8.2023 otetun näytteen asiakkaille tiedotettavat muuttujat:

Kalium                    2600 µg/l

Kalsium                18000 µg/l

Magnesium            3100 µg/l

Kokonaiskovuus   0,59 mmol/l

Verkostonäytteet

Vesinäytteitä otetaan voimassa olevan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Näytteenottoon sisältyy tarkkailua vedentuotantoketjun eri vaiheissa. Tässä on esitetty tuloksia vedenjakeluverkostosta otettavista näytteistä.

Vesinäyte 1 20.2.2024 (jatkuva valvonta)
Vesinäyte 4.12.2023 (omavalvonta)
Vesinäyte 22.11.2023 (jatkuva valvonta)
Vesinäyte 2 ja 3 5.10.2023 (omavalvonta)
Vesinäyte 3.10.2023 (omavalvonta)
Vesinäyte 3 ja 4 23.8.2023 (jatkuva valvonta)
Vesinäyte 1-5 23.5.2023 (jaksottainen seuranta)
Vesinäyte 1 ja 2 19.4.2023 (omavalvonta)
Vesinäyte 22.2.2023 (jatkuva valvonta)
Vesinäyte 14.12.2022 (viranomaisvalvonta)
Vesinäyte 20.10.2022 (viranomaisvalvonta)
Vesinäyte 29.9.2022 (omavalvonta)
Vesinäyte 1 ja 2 30.8.2022 (omavalvonta)
Vesinäyte 1 ja 2 8.6.2022 (omavalvonta)
Vesinäyte 2 8.2.2022 (omavalvonta)
Vesinäyte 1 8.2.2022 (omavalvonta)